Esame naujai įsteigtas paramos fondas, kurio svarbiausias tikslas – labdara ir parama. Mes siekiame sudaryti senyviems, ligotiems, vienišiems, neįgaliems žmonėms sąlygas gauti efektyvią kompleksinę socialinę pagalbą, tenkinti didėjantį socialinių paslaugų poreikį ir užtikrinti gyvenimo kokybę. Glaudžiai bendradarbiaudami su  įstaigomis ir organizacijomis norime, kad teikiama parama padėtų sukurti mūsų globojamiems senjorams geresnes materialines sąlygas, lengvesnę buitį ir žinoma šviesesnę senatvę.

FONDO VEIKLOS:

  • Labdara
  • Parama
  • Paieška ir apgyvendinimas senelių globos namuose
  • Bendradarbiavimas su senelių globos namais
  • Senelių globos namų inspektavimas
  • Darbo pasiūlymai senelių globos namuose, savanorystė

LABDARA ir PARAMA – savanoriška nesavanaudiška asmens (žmogaus, organizacijos) veikla, aukojant kokias nors vertybes, suteikiant išteklių. Labdaros teikėjų paramos dalykų teikimas yra pagrįstas laisva valia ir yra neatlygintinas. 

Savanoriškas ir neatlyginamas pinigų, turto ar paslaugų teikimas paramos gavėjams. Paramą gali teikti fiziniai, juridiniai asmenys ir įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių, užsienio valstybės, užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, tarptautinės organizacijos. 

Gali būti teikiama finansinė (piniginė), materialinė, idėjinė, technologinė ar kitokia parama arba pagalba.

Mūsų tikslas gauti labdarą ir suteikti paramą senelių globos namams, bei pavieniams senyvo amžiaus žmonėms.

 

PAIEŠKA IR APGYVENDINIMAS - bendradarbiaudami su senelių globos namais padedame surasti ilgalaikės socialinės globos vietą senyvo amžiaus žmonėms, bei suteikiame visą reikiamą pagalbą. Mūsų tikslas ne tik apgyvendinti senelius globos namuose, bet ir juos prižiūrėti, rūpintis, bendrauti, bei teikti reikiamą pagalbą viso buvimo metu senelių globos namuose.

 

BENDRADARBIAVIMAS SU SENELIŲ GLOBOS NAMAIS - klientų paieška, paramos suteikimas.

 

SENELIŲ GLOBOS NAMŲ INSPEKTAVIMAS - tikrinimas dėl pavestos srities teisės aktų, taisyklių ir normų reikalavimų laikymosi.

 

DARBO PASIŪLYMAI - įvairūs darbo pasiūlymai senelių globos namuose, bei privatiems pavieniams asmenims.

 

SAVANORYSTĖ - atviri pasiūlymams įvairaus amžiaus žmonių, kurie laisva valia skiria savo laiką, žinias, patirtį ir energiją visuomenės naudai, atliekama veikla, už kurią nėra gaunamas piniginis atlygis. Savanoriška veikla gali būti nedidelė, pavyzdžiui, pagalba vienos dienos trukmės renginyje, arba didesnės apimties, kai tam skiriama keletas valandų savo laisvalaikio kas savaitę ar net kasdien. 

 

MISIJA –  teikti rūpestingą paramą senyviems, ligotiems, vienišiems ir neįgaliems žmonėms, kuri padėtų jiems pasijusti pilnaverčiais ir lygiateisiais visuomenės nariais bei padėti integruotis visuomenėje, užtikrinti gyvenimo kokybę.

 

VIZIJA – būti modernia bendradarbiaujančia įstaiga, tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines vyresnio amžiaus ir neįgalių žmonių reikmes, sudaryti jiems tinkamas, žmogaus orumą išsaugančias gyvenimo sąlygas, užtikrinti socialinę reabilitaciją, materialinį ir buitinį aptarnavimą, teikiant būsto, maitinimo, transporto, buitines, asmens higienos, socialinio darbo, bendravimo ir kitas paslaugas.